من که هر چی فکر می کنم نمی فهمم ربط اعتکاف و لب تاپ چیه؟؟

این هم شاید از نشانه های آخر الزمانی باشه!