با اینکه بیش از هفت سال از تاسیس خراسان شمالی می گذرد،اما تغییر استانداران همیشه یکی از موضوعات مورد علاقه اهالی سیاست در این سامان بوده است.

بحث تغییرات در مدیریت ارشد استان تا آنجا پیش می رفت که حتی در کوچه و بازار نیز می شد تبعات آن را احساس کرد.

اما اینبار به یکباره خبر تغییر استاندار خراسان شمالی در جلسه هیئت دولت همه - حتی رسانه ها را-مبهوت کرد.شاید این اولین باری باشد که حتی نزدیکترین دوستان استاندار وقت هم از تغییرات مدیریتی استان اطلاعی نداشتند.