در روز جوان برای پیروزی علی اکبرهای بحرینی دعا کنیم...