با کسب اجازه از عکاس محترم،تصاویر پرتره ای از بچه های باصفای هیئت حسین جان بجنورد تقدیم میشود.