مقاله "مشروطه مشروعه" که در ذیل آمده است،نوشتاری است تحلیلی بر یکی از عبرت آموز ترین وقایع تاریخ ایران اسلامی.این مقاله سال گذشته جهت درس جنبش های اسلامی معاصر توسط اینجانب نگاشته شده و برای استفاده محققین محترم در این پایگاه قرار می گیرد.امید است مقبول افتد.