خدایا،کجایی؟

احساس می کنم گمت کرده ام...

نمی دانم من گم شده ام یا تو؟

خدای من! تنها ماندم.تنهای تنها...

یادش بخیر دوستی می گفت...

ما از خدای گم شده ایم...او به جستجوست...