این گرانی های اخیر برای خیلی ها شده عادت،البته برخی ها هم هنوز سخت است به این جور پدیده های ثانیه ای! عادت کنند ولی به هر حال آنها هم تا چند وقت دیگر به این مقوله فراگیر عادت خواهند کرد.

نکته جالب در این موج گرانی ها،اپیدمی گرانی است.حتما تعریف اپیدمی را می دانید.به یک پدیده همه گیر و فراگیر می گویند اپیدمی.مثل همین گرانی ها.از مرغ و گوشت که البته کمی این روزها تعدیل قیمت یافتند بگیر تا پیچ و مهره و ماست و پنیر.

یادم هست اسفند ماه سال 83 وقتی مجلس می خواست بودجه کل کشور را تصویب کند در مورد قیمت بنزین ساعتها بحث شد که اگر قیمت بنزین 75 تومانی،25 تومان گران شده و به صد تومان برسد،همه چیز ناگهان 25 درصد گران میشود و دیگر کسی نمی تواند جلوی موج تورم را بگیرد.

این ماجرای سال 83 و چند سال قبل از آن است که من و نسل من تا آنجا که عقلمان میرسد و یادمان می آید به آن رجوع میکنیم.اما بزرگترهای ما از سالهایی می گویند که زیر آماج حملات بعثی ها و دنیای غرب بودیم ولی از گرانی و نامردی خبری نبود.

شاید آن روزها رزمنده ای که پشت خاکریز از حیثیت و ناموس وطن دفاع میکرد یکی از دغدغه هایی که نداشت و اصلاً فکری هم به آن نمیکرد،این بود که"فردا که به شهرم برگردم نکند مثل اصحاب کهف شده و با دارایی ته جیبم یک نان هم نتوانم بخرم!!!"

تصور این حرف برای مردان آن روز سخت بود.حتی تصورش...

ولی امروز من و هم نسلی هایم باید حتی ثانیه ای هم خوابمان نبرد و دیر به نانوایی و مغازه برسیم،چه رسد به خواب اصحاب کهف!!!

الغرض دیروز در یکی از سوپر مارکتهای شهرم با مردی مواجه شدم که حرفهایش تا "فیها خالدونم" را سوزاند...

وقتی پنیر و ماست چکیده و شیرش شد 10 هزار تومان،گفت"برای همه چیز جواب و توجیهی پیش شهدا و رزمندگان داریم،اگر بگویند چرا جوانانتان رنگ عوض کردند و بی حجاب شدند؟می گوییم تهاجم فرهنگی! اگر بگویند چرا جبهه رفته هاتان فتنه گر شدند؟می گوییم تجمل و بی غیرتی! اگر بگویند چرا پای بعضی هاتان در برابر دنیای مادی لرزید؟می گوییم تحریم و تنلی! اگر بگویند چرا برخی رهبر را تنها گذاشتید؟میگوییم،نامردی و بی همتی...خلاصه برای هر سؤالشان جوابی داریم.ولی،ولی...

اگر گفتند:گاو گوسفند که از خودتان بود، چرا گرانی شیر و ماستشان کاری کرد که دل مردم بشکند؟چه پاسخی برای گفتن داریم؟؟؟