شهنشهی که نوازد به مهر آهو را          کجا ز درگه لطفش کسی شود محروم؟