نمک روضه ارباب غذای دل ماست
سر ببریده ارباب نوای دل ماست

بی خودی نیست که هم لیلی و هم مجنونیم
عطر سیب حرمش هم ز فضای دل ماست

از کرامات خدا بود غم رأس حسین
این همه لطف و کرامات برای دل ماست