امام صادق(ع) فرمود:

آه‌های سوزان و اندوهناک برای مظلومیت ما «تسبیح»،

اندوه برای امر ما «عبادت»

و پوشاندن اسرار ما از بیگانگان «جهاد در راه خدا» است.

همچنین فرمود: واجب است که این حدیث با آب طلا نوشته شود