برادر عزیزی که دوست نداشتن نام و نظرشان اعلام شود،در کامنتی انتقاداتی به بنده وارد دانسته اند.

"برادر عزیزم،مطمئن باشید از انتقادات حضرتعالی استفاده و در مسیر بهبود گام بر میداریم.هرچند سلایق همیشه مختلف بوده و آراء متفاوت.

ولی به رسم برادری و هیئتی بودن عرض میکنم:سمعاً و طاعتا..."

التماس دعا