قطرات باران روی شانه های حضرت آقا (روحی فداه)

آقا جان!‌ فقط من نیستم که تمنای انگشتر یا چفیه ای دارم...

باران هم قصد تبرک دارد که بر شانه های نایب المهدی نشسته...