هیچ حواست هست از وقتی رفتن چقدر دلت براشون گرفته؛چقدر دل تنگشون شدی؟

عکس پایانی:ایرنا