به هیکل و قیافه بعضی ها نمیاد دلشون اینقدر کوچک و روشن باشه...

یکیش همین حسین آقای ما.حسین آقای زعفرانلویی با صفا.

چند روز قبل بی مقدمه گفت:

این روزها تنها درخواست مادر سادات اینه که:"اللهم اجعل وفاتی سریعا..."

دلم آتیش گرفت با این حرفش...

کاش کاری نمیکردند که مادرمان هر روز آرزوی رفتن کند...