مرحوم حضرت آیت الله العظمی خوشوقت(رضوان الله علیه)چند روز قبل از رحلت در مسجد النبی

 

 عکس:فارس