اونقدر دلم برای محرم و روزهای قشنگ بنایی توی هیئت تنگ شده که نگو و نپرس.این 3 عکس قدیمی که مربوط می شه به مراحل توسعه حسینیه هیئت معظم حسین جان در سال 1387-دومین مرحله بازسازی-،بهانه ای است برای آرامش این دلتنگی ها.

   آقای خوبم کارگراتُ عشقه...   

این هم از تلاش برای بیرون آوردن ریشه یک درخت قدیمی چند صد

ساله در صحن حیاط حسینیه

 اللهم الرزقنا شفاعة الحسین یوم الورود.