در دو دنیا بهار ما زهرا است       عزت و اعتبار ما زهرا اس

        تیک تاک ساعت عشاق          ذکر تحویل سال ما زهرا است