برای این مادر شهید که بیست و دو سال است منتظر آمدن فرزندش،همه معراج های شهدا را را زیر و رو کرده،چه هدیه ای داریم؟

چیزی جز شرمندگی؟

مادر بهروز،روزت مبارک...