دیروز یکی از دوستان که از حوادث آخرین روز ثبت نام کاندیدا ها بسیار متعجب بود،با ناراحتی تمام گفت:«خیلی نگرانم.شاید این حضور زیاد اصولگرایان در کنار حضور اندک اصلاح طلبان،ما را دچار مشکل کند!»

پاسخ حرفش از دلم بر آمد.یادم آمد چند سال پیش حضرت آقا(روحی فداه) در مورد مسئله‌ ای گفتند:

جز دست قدرت الهى، کسى قادر نیست یک چنین وضعى را به وجود بیاورد. زمینه‌ها فراهم می‌شود، افراد نقش ایفاء می‌کنند - در اینها شکى نیست - اما این دست قدرت خداوند است که مالک دلهاست؛ که «قلب المرء بین اصبعى الرّحمن». خداى متعال است که دلها را عازم میکند، جازم میکند، اراده‌ها را بسیج میکند و این اتفاق مى‌افتد.

پس نگران نیستیم...

چون دل ها دست خداست و دل هایی که دست دلدار باشد،در صراط مستقیم حرکت می کنند.