در دیدار شورای مرکزی جبهه پایداری با حضرت علامه مصباح یزدی:‏بینی و بین الله شهادت می دهم که روی زمین و زیر این آسمان کسی اصلح از آقای لنکرانی نمی شناسم

امیدوارم که این شهادت برگ زرینی در کارنامه 80 ساله ام باشد