با بعضی ها باید اینجا قرار بگذاری!

«مرصاد پلی است بر طریقی که از جهنم می گذرد و کسی که حق مظلومی بر گردن او باشد، از آن نخواهد گذشت.»

 

برداشتی آزاد از بحار الانوار، جلد8، صفحه 66.بر اساس فرمایش امام صادق(ع).