الحب فی الله والبغض فی الله...

این که افراد یکدیگر را به خاطر حق دوست بدارند و به خاطر حق دشمن‏ بدارند