در مذاکرات وقتی تهدید کردند اگر کوتاه نیاید به ایران حمله می کنیم سعید جلیلی پای مصنوعی خود را در آورد، روی میز گذاشت و گفت :
"این پا را در جنگ قبلی دادم، پای دیگرم را هم در جنگ بعدی می دهم "و سالن را ترک کرد.