دیدن این صحنه چنان دل انسان را مشعوف و سرکِیف می‌کند،که با هیــچ نعمتی در دنیا قابل مقایسه نیست.اینجا همان ایوان با صفای نجف است...

اگر می خواهید همه بهشت را روی زمین ببینید،دعا کنید مسافر نجف شوید.