شب گذشته اولین برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور دکتر سعید جلیلی برگزار شد.تسلط وی در مباحث مختلف اقتصادی،فرهنگی و سیاسی و همچنین مطالعات فراوان ایشان در هر کدام از این موضوعات،الحق شگفت انگیز و دور از ذهن بود.

آنچه پیش از این از سعید جلیلی دیده بودیم،لحنی کاملاً دیپلماتیک و همراه با ادب سیاسی بود.اما لحن شب گذشته این کاندیدای ریاست جمهموری،لحنی انقلابی با روحیه گفتمانی بود که واقعا جای تحسین داشت.