تصاویر زیر مربوط به روز 15 خرداد ماه سال 1384،اولین سفر محمود احمدی نژاد کاندیدای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،به بجنورد است.