ای چشمه نور ، انشعاباتت کو؟
ای خانه ات آباد ، خراباتت کو؟
در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست!
ای عشق، ستاد انتخاباتت کو؟