اینجا تنها کلاسی است که دانشجوهایش حضور و غیاب میکنند.

بچه ها گفتند همه حاضرند.امروز این جلسه آخری کسی غایب نیست.

ولی او دنبال کسی بود.

فانوس در دست در پی او...

رضا آذری....حاضر

احمد براتی...حاضر

.

.

حاضر

.

.

حاضر

 

سید مهدی....غایب.

چرا همیشه سید مهدی غایب است؟؟؟

باز هم کلاس تعطیل شد...

استاد نیامده بود.