گفت:فلانی،دنیا جیفه است.جیفه...جیفه.

خوش به حال حضرت آیت الله که اینقدر راحت از دنیا بریده است...

این روزها بد نیست خبری هم از بزرگ و پدر معنویمان بگیریم...

پ.ن:جیفه مردار حیوانی را گویند که پس از چند روز بوی تعفنش همه را آزار میدهد.