امسال هم مثل چند سال گذشته،ایستگاه صلواتی خادمان امام حسن مجتبی(ع) همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(روحی فداه)در لحظات نورانی مغرب در محل میدان شهید برقرار است.

سه شنبه(امروز) همزمان با شب میلاد امام مجتبی(ع) ساعت6/30 عصر

میدان شهید

حیف که امسال برای کمک،کم سعادت و بی توفیق بودم...