ابکی لخروجِ نفسی
 گریه میکنم برای جان دادنم

 ابکی لظلمة قبری
 گریه میکنم برای تاریکی قبرم


 ابکی لضیق لحدی
 گریه میکنم برای تنگی لحدم

 ابکی لسؤال منکر ونکیر ایای
 گریه میکنم برای سوال نکیر و منکر از من