درست مثل وقتی که با عزیزی که خیلی دوستش داری،خداحافظی می‌کنی.

سخت است و جان فرسا.

دلم گرفته عزیزم!

آب بریزم پشت سرت تا برگردی؟

باز هم میهمانت می‌شوم؟

تو را به حسین(روحی فداه)قسم،از من دلخور نباش عزیزم!

مرا به حسین ببخش.ببخش...