وقتی دغدغه ات فقط و فقط مرزبانی از دین خدا باشد،می شوی حبیب خدا...