پ ن:سوریه،خط مقدم مقاومت اسلامی،سلفی های تروریست و قتل عام کودکان بی گناه