رشته ای بر گردنم افکنده دوست

می‌کشد هر جا که خاطر خواه اوست