آیا می شود دشمنی شیطان بزرگ را فراموش کرد؟

شهدای 16 آذر 1332

کودتای آمریکایی 28 مرداد1332

کشتار مردم در 17 شهریور 1357 با همکاری امریکایی ها

حادثه طبس

جنایت امریکا در جنگ تحمیلی و حمایت از صدام

حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانی در خلیج فارس

حمله آمریکایی ها به سکوی سلمان در سال 1367 که با اسپری پای خرابکاری شان امضا هم کرده اند

فتنه سال 1378 با حمایت مسقیم امریکا

فتنه سال 1388 با دخالت مستقیم امریکایی ها

و...

دشمن همیشه دشمن است.

شیطان همیشه شیطان است.

با یک تماس تلفنی،نه شیطان فرشته می شود و نه دشمن،دوست...