قطعاً دوشنبه ای گذشت،هیئت حسین جان(ع) یکی از بهترین شبهای خود را گذراند.خدمات شایسته و قابل تحسین مجید عزیز و مصطفی جان در پذیرایی از میهمانان حسینیه مُعظم حسین جان(ع)،یکی از روشن ترین شبهای هیئت را رقم زد.

تصویر زیر تقدیم به مجید جان عزیز.لطفاً نامزدهای انتخاباتی مجلس در استان خراسان شمالی نه حسودی کنند و نه سوء استفاده از این عکس!

 

برای شادی روح جمیع رفتگان و به خصوص پدر بزرگوار مجید جان،صلوات