بی سبب نیست شب جمعه، شب رحمت شد 

مادری گفت حسین جان! همه را بخشیدند...