دمش گرم هر نهاد،ارگان،اداره،سازمان،یا شهرداری ای،که این بیلبورد زیبا رو در تهران نصب کرده.