مناجات - سید جواد گوهری

روضه - حسین محراب

واحد - حسین محراب

شور - احمد سلطانی

شور 2 - احمد سلطانی

شور - سید جواد گوهری