آرام باش رُباب

بی‌تابی نکن!
آرام است کودک‌ت.
تاب می‌خورد
روی نیزه‌ها ...