نوکری را آدابی است و ارباب بودن را سیرتی و صورتی.

مائیم درماندگان نوکری ارباب تا ابد الآباد زمان...

و خوشا به حالمان که چنین اربابی داریم...