من ندیدم که کریمی به کرم فکر کند!

به چه مقدار به زائر بدهم ؟ فکر کند !

هر که از باب جواد حرمت وارد شد

خنده دار است که دیگر به قسم فکر کند!