بی بی جان!شرمنده.نمی دانستیم دیشب،شب شهادت شما بود!

ببخشید.نمی دانستیم باید چراغانی شهرمان را خاموش کنیم.

ببخشید که نمی دانستیم.

شما ام الصَّبری...

می بخشی ما را...

می دانم.

نکند یاد دروازه ساعت برایت زنده شود؟