داعشی ها در یک معادله اشتباه کردند.معادله ی برابر کردن سوریه و عراق.

نقش مرجعیت دینی شیعه در ایجاد همبستگی و وحدت مردم برای دفاع از تمامیت ملی و ارزشهای شیعی،نقشی بی بدیل و کم نظیر است.

این عنصر،حلقه گمشده دفاع از تمامیت ارضی در کشورهای اهل تسنن است.اگر سوریه و لبنان و مصر و تونس و افغانستان و لیبی و یمن و عربستان و... تحت لوای حاکمیت دینی مراجع شیعه بودند،امروز در دفاع از آرمانهایشان به مراتب جلوتر حرکت می کردند.

فتوای انقلابی مرجعیت بزرگوار شیعه در عراق،سیل گسترده ای از جوانان شیعه عراقی را راهی جبهه های جنگ علیه داعشی های تکفیری کرد.درست مثل فرمان امام راحل عظیم الشان ما که فوج عاشقان روح الله را به میدان دفاع از حیثیت ملی فرستاد.

حال نکته قابل توجه اینجاست که یک مرجع شیعه دارای چنین قدرت عظیمی در راستای همگن سازی جامعه برای دفاع است.چه رسد به اینکه مرجع جامع الشرایط و عادل  وشجاعی که بر همگان ولایت دارد،چنین فرمانی صادر کند.

اینجاست که نعمت ولایت فقیه بیش از پیش برایمان روشن میشود.