لطفا برای این عکس شما تیتر بزنید.

تیتر من این است:معصومیت یک خشم