جان ما را بگیرد آنکه خودش
حفظ کرده همیشه جانت را
خبر رفتن اتاق عمل
کشته از صبح عاشقانت را
*
تو مسیحی و این دل شیدا
به هوایت همیشه مسلوب است
جان عالم فدای نامت، ما
نگرانیم، حالتان خوب است؟