وقتی حسین مسیر زندگیت را ترسیم کرده باشد،همه چیزت حسینی می شود.توفیق می دهد تا همه جوره در رکابش باشی.همه جوره در دستگاهش خدمت کنی و آبرو کسب کنی.عزتی که حسین در زندگی ات جاری می کند تا قیامت برایت حساب باز می کند.