پسرم!

امسال تو پیراهن سیاه ارباب را از تنم کندی.

در انتظار سالیانی می نشینم که پیراهن روضه ارباب را به تنت کنم...