پ ن:چند شب پیش میهمان لحظاتی ناب با میربابا سیدی از عرفای معاصر و اهل معرفت در شیروان بودیم.

حال میربابا خیلی مساعد نیست...

#خدایا به حال ما رحم کن